Profil verejného obstarávateľa

Dokumenty na stiahnutie

Nadlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Podlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.

Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu

zákazka s nízkou hodnotou na stavebné práce na predmet:

" Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Slančík "

vyhotovená pre postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou uskutočnenia prieskumu trhu, ktorý uskutočňuje verejný obstarávateľ prostredníctvom poverenej osoby (garant procesu verejného obstarávania), všetko v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obsdtarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní" alebo aj ako "ZoVO")

Obec Slančík. Slančík č. 46, 04417 Slanec, je v postavení verejného obstarávateľa (ďalej ako "verejný obstarávateľ") podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO a ako verejný obstarávateľ je povinný pri obstarávaní predmetu zákazky: "Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Slančík" postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Dokumenty na stiahnutie

(514.72 kb)
(221.19 kb)
(140.21 kb)
(93.04 kb)
(35.67 kb)
(58.87 kb)
(406.39 kb)