Uradná tabuľa

FAST CARE- riešenie migračných výziev
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
(128.44 kb)
Správa nezávislého audítora
Účtovná uzávierka- Ing. Matilda Duditšová
(1201.38 kb)
U P O Z O R N E N I E pre vlastníkov a užívateľov pozemkov
Vo veci OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením
(281.22 kb)
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
dokument Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie
(21.86 kb)
Verejná vyhláška - VSD a.s.
"Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v rámci ochranného pásma elektrických vedení VN/VVN v prevádzke VSD a.s."
(142.35 kb)
PRÍLOHA ZOZNAM VLASTNÍKOV
k výzve pre vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom
(332.59 kb)
Návrh VZN č. 1/2021
o spôsobe vykonania miestneho referenda v obci Slančík
(428.17 kb)
Návrh VZN č. 2/2021
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Slančík
(418.95 kb)
Návrh VZN č. 3/2021
o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Slančík zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
(495.19 kb)
ROZHODNUTIE o umiestnení líniovej stavby
Rozšírenie distribučnej siete
(628.61 kb)
(216.25 kb)
(1024.67 kb)